Usluge

Podrška ženskom poduzetništvu

Programi podrške ženskom poduzetništvu

ECWT

www.ecwt.eu

 

INTERA Tehnološki Park je u siječnju 2016. godine postao Nacionalna kontakt točka Europskog centra za žene i tehnologiju (ECWT). Riječ je o neprofitnoj organizaciji registriranoj u Norveškoj koja svoje djelovanje implementira kroz Nacionalne kontakt točke u 25 ostalih europskih zemalja. Radi se o europskom partnerstvu koje uključuje više od 130 organizacija i pojedinaca koji mukotrpno rade na poticanju angažmana žena u tehnologijama.
ECWT je vodeća platforma za osiguravanje gender dimenzije u inicijativi Europske komisije „Digital Agenda for Europe“ gdje konstantno radi na pronalasku načina za mjerljivo i značajno povećanje broja žena i djevojčica u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu, matematici i IT-u, kao i u integriranju kritične mase žena u Europi u području dizajna, istraživanja, inovacija, proizvodnje i upotrebe ICT-a u periodu između 2010. i 2020. godine. ECWT nastoji podići svijest, informirati i educirati europsku javnost o privlačenju, regrutiranju i održavanju djevojaka i žena u tehnologiji. Ključni prioriteti ECWT-a uključuju: politike i djelovanje, istraživanje i mjerenje učinka, istraživanje i razvoj, širenje i komunikacije te kulturne sadržaje, a sve navedeno kroz obrazovanje, razvoj i zapošljavanje radne snage, poduzetništvo i liderstvo.

ModaMO KreARTiva

 
INTERA Tehnološki Park počinje s implementacijom projekta ModaMo KreARTiva. Projekt je namijenjen svim kreativnim ženama u Bosni i Hercegovini s ciljem formiranja platforme koja će ih okupiti te ojačati njihovu poziciju na domaćem, ali i olakšati izlazak na strana tržišta. Kroz projekt će se pokrenuti inicijativa za umrežavanje kreativnih žena, organizirati poslovni sastanci i radionice, ali i organizirati različiti događaji na kojima će one imati priliku prezentirati svoje proizvode. Projektom će se podržati zajednička promocija kroz jedinstvenu web platformu, a proizvodi žena članica mreže će biti dostupni i u Concept Store-u.
Projekt je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

 

BOOST Global Innovation

www.b-gi.no

 

Zajedno s INTERA Tehnološkim Parkom, BOOST Global Innovation provodi trogodišnji projekt za uspostavu inovacijskog centra INTERA TP koji je financiran od strane Norveškog ministarstva vanjskih poslova. Jedna aktivnost ovog projekta je ponuditi znanje, umrežavanje i inspriraciju za osnaživanje žena da uspiju u poslovnom svijetu.
Njihov projekt na temu žena i poduzetništva ima za cilj povećati broj ženskih start-upa, povećati ambiciju žena poduzetnica i inspirirati žene da postanu poslovne vođe.
Ove inicijative su vjerojatno važnije sada nego ikada prije. U eri financijske krize kada mnogo ljudi gubi svoje poslove, generiranje novih poslova, posebno poslova u pogonskim tehnologijama, je od velike važnosti. Učiti kako biti konkurentan na međunarodnim tržištima, s inovativnim idejama i pretvaranje tih ideja u vrijedna komercijalna poduzeća, je ključni faktor.

 

EBRD BAS Western Balkans Women in Business

www.ebrdwomeninbusiness.com
 
Osnovan od strane Europske Unije, Luksemburga, EBRD Shareholder Special Fund-a i Taiwan-EBRD Cooperation Fund-a.

 

Što program nudi?
Program „Žene u biznisu“  je osmišljen s ciljem promocije ženskog poduzetništva na Zapadnom Balkanu omogućavajući ženama pristup izvorima financiranja i know-how-u. 20 milijuna EUR, koji su stavljeni na raspolaganje, namijenjeno je za kreditiranje malih i srednjih poduzeća na čijem su čelu žene. Osim financiranja, u okviru programa poduzećima je dostupan i mehanizam za smanjenje rizika u obliku pokrića potencijalnih gubitaka i tehničke podrške PFI-evima s ciljem pružanja kvalitetnije usluge ženama poduzetnicama. Posebni fond dioničara EBRD-a snosi pokriće gubitaka, a vlade Luksemburga i Švedske zajednički financiraju usluge tehničke podrške i savjetovanja.
U okviru programa izvode se brojne radionice, obuke i treninzi namijenjeni poduzetnicama koje planiraju pokrenuti vlastiti biznis, koje su u procesu registracije poduzeća te onima koje već imaju vlastito poduzeće. Radionice se izvode u Prijedoru, Tuzli, Sarajevu i Mostaru.
Od kraja 2015. godine na web stranici dostupan je besplatan dijagnostički alat pod nazivom Business lens. Alat može pomoći poduzetnicama da odgovore na ključna pitanja vezana uz financiranje, razvoj poslovanja te unapređenje vlastitih liderskih i upravljačkih vještina.
  
Tko se sve može prijaviti?
Startupi ili postojeće tvrtke u  vlasništvu žena, ili kojima upravlja žena. 

ŽENE ŽENAMA

www.zenezenama.org/zene

 

„Žene Ženama“, heterogene po svom internom sastavu, prepoznaju se kao iskustvo utemeljeno na životnosti osobnog angažmana u rješavanju svakodnevnih problema u složenim muško- ženskim odnosima i raznim dimenzijama osnaživanja i pomoći ženama u prekograničnim relacijama suradnje. Osnovana 1997. godine organizacija je, kako to ime samo govori, organizacija žena i za žene. Ovo čini očitim da su sve realizirane akcije i aktivnosti obavljane sa posebnom pažnjom na žene, kako one koje su direktno sudjelovale, tako i na direktne i indirektne korisnice projekata. Žene Ženama su organizacija bazirana na članstvu (245 potpisanih pristupnica).
Metodologija i principi rada: Timski rad (participacija i odgovornost) i Feministički principi u kreiranju ciljeva i vrijednosti organizacije (dobar protok informacija, uvažavanje različitosti, dobra komunikacija, motivacija, dobrovoljnost, partnerstvo, solidarnost i transparentnost u radu i djelovanju).

BH FONDACIJA INICIJATIVA ŽENA

www.bhwifoundation.com.ba

 

BiH fondacija Inicijativa žena je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija, koja podržava zajedničko djelovanje ženskih grupa, te socijalnim, ekonomskim i obrazovnim programima osnažuje ženu za aktivno učešće u transformaciji BiH društva u kojem će imati ravnopravniju ulogu u javnoj i privatnoj svakodnevici. Za cilj ima stvaranje fonda za dugoročnu podršku ženskim nevladinim organizacijama, ženskim neformalnim grupama i organizacijama koje kroz svoje programe pružaju pomoć ženama. Njihova misija je potaknuti i podržati ekonomski, socijalni i obrazovni program za žene te potaknuti suradnju između civilnog, vladinih i poslovnog sektora razvojem zajedničkih programa.  Poseban naglasak stavlja na programe podrške socijalnom poduzetništvu. Njihova mreža donatora se kreće od stranih vlada poput Švicarske i Italije pa sve do Ujedinjenih nacija i BH ministarstava.

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta – Javni natječaji za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera

www.fmrpo.gov
 
Projekt br.9: Poticaj poduzetništvu žena

 

Ciljevi projekta:
Poticanje žena na samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje žena u poduzetništvo te stvaranje novih radnih mjesta.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava: Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja sredstava; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; pripadnost ciljnoj skupini (invalidi, povratnici); ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

 

Korisnici sredstava:
Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH,nalaze se u većinskom  privatnom vlasništvu ženadržavljanki Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

USAID/MI-BOSPO

www.mi-bospo.org

 

MI-BOSPO je osnovao Mrežu žena u biznisu, kako bi se poboljšala  ekonomska situacija u BiH, pojačala  tržišna pozicija poduzeća vođenih od strane žena, poboljšali njihovi rezultati i osigurala bolja ekonomska pozicija žena poduzetnica i njihovih obitelji u društvu kao cjelini. MI-BOSPO nastoji identificirati prepreke i probleme na koje žene poduzetnice u BiH često nailaze, te ih podržati u rješavanju istih kroz:
• obrazovanje i razvoj poslovnih vještina, organiziranje radionica za različite vrste i razine razvoja poslovanja
• podršci u samoorganizaciji kako bi se ostvarili bolji uvjeti  za pozicioniranje njihovih proizvoda na tržištu
• bolje mogućnosti za pristup i korištenje financijskih usluga
• bolje uvjete za poslovanje na lokalnoj i višim razinama regulacije
Projekt je financiran od strane USAID sa 1,5 milijuna USD i MI-BOSPO također sudjeluje u financiranju pružajući sredstva za dodatnih 10%.

 

CPCD mentoRING!

www.mentoring.ba
 
Program mentoRING! Implementira Centar za promociju civilnog društva od 2012. godine s ciljem povezivanja mladih žena u usponu s već ostvarenim ženama u poslovnom svijetu. Program je osmišljen kao mentorstvo kroz koje žene međusobno razmjenjuju iskustva, znanja i ideje kroz različita druženja. Sudionice izgrađuju povjerenje jedne u druge kroz sastajanje, posmatranje i treniranje, kao i kroz planiranje aktivnosti i planova za razvoj. Ovo stvara inspiraciju i izazov za mlade žene u usponu da promjene svoja razmišljanja ka pozitivnoj slici same sebe kao uspješne žene koja služi drugima kao inspiracija.
Program se provodi kroz mentorske sastanke kroz nekoliko dana, tjedana ili mjeseci, ovisno o dogovoru mentorskih parova. Za to vrijeme mentorirana žena provodi vrijeme s mentoricom učeći od nje o poslovnom svijetu. Mentorski dani se mogu provoditi na zajedničkim poslovnim sastancima, razgovorima sa suradnicima mentorice, ali i neformalnim druženjima.

 

Tko se može prijaviti?
Sve punoljetne žene iz BiH koje žele priliku za učenje i napredak u karijeri, ali i žene liderice. Žene se mogu prijaviti u svojstvu mentorice ili korisnice. Od 2015. godine u svojstvu mentora se mogu prijaviti i muškarci. 

 

UN Fund for Gender Equality

www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality

 

UN Fond za žensku ravnopravnost pokrenut je 2009. godine s ciljem ubrzavanja provedbe obveze za ravnopravnost spolova širom svijeta. Fond se smatra vodećim globalnim grant mehanizmom, a do 2015. godine donirao je 56.5 milijuna dolara za financiranje 96 projekata u 72 zemlje. Fond je osnovan s ciljem ekonomskog i političkog osnaživanja žena.
Fond financira projekte koji ženama pružaju jednake mogućnosti za pristup i kontrolu ekonomskih resursa, uključujući zemljišta, nekretnine, tehnologiju, financijske usluge i slično. Kroz program dodjele grant sredstava stavljen je naglasak na promociju ženskog održivog poduzetništva u skladu s nacionalnim zakonima i međunarodnim obvezama.
Od 2009. godine, Fond otvara javne pozive na godišnjoj razini te se sljedeći očekuje u 2016. godine. Prijava za dodjelu grant sredstava vrši se online putem aplikacijske forme na službenoj Web stranici Fonda.

 

Tko se može prijaviti?
Organizacije u kojima su 50% zaposlenih žene, a već su radile na projektima koji su promovirali žensku ravnopravnost i poduzetništvo.