O nama

Projekti

Naši projekti

Svojim radom i zalaganjem u području podrške poduzetništvu i pružanja stručne prakse i praktičnih znanja smo došli do projekata u okviru kojih radimo na razvijanju cjelokupne regije.

INTERA TP – Inovacijski centar Mostar

Cilj ovog projekta je ustanoviti kombiniranu ustanovu za razvoj poduzetništva – centar za inovaciju s elementima tehnološkog parka u gradu Mostaru (Hercegovina), usmjeren na industriju procesiranja metala, ICT i obnovljivu energiju/energetsku učinkovitost. Projekat se provodi u suradnji sa Athene Prosjektledelse kao vodećim partnerom, i INTERA TP kao lokalnim partnerom. Glavne aktivnosti i dosadašnji rezultati projekta su: • Prijenos znanja i vještina o poslovnoj inkubaciji i priprema za puno članstvo EBN-a (prijenos procedura za poslovnu inkubaciju, uspostavljanje unutarnjih konzultantskih usluga za članove inkubatora, uvod instrumenata za financijsku pomoć, financijske i administrativne procedure za dnevne operacije, treniranje osoblja/izleti) • Osnivanje Usluga za Internacionalizaciju Poduzeća (stvaranje skupa agenata za internacionalizaciju poduzeća, porast kvalitete članova/MSP-ova i njihovih proizvoda i usluga, poboljšanje vidljivosti članova, sredstva i aktivnosti za matchmaking) • Druge usluge potpore (IT konzultacije, poticanje ženskog poduzetništva te poduzetništva mladih, razvoj i izvršenje strategija komunikacije i PR-a) Donator: Norveško ministarstvo Vanjskih poslova

Partnerstvo za inovacije

Cilj ovog programa je poboljšati konkurentnost malih i srednjih poduzeća, omogućujući im da zadovolje tržišnu potražnju, zadržavaju i generiraju radna mjesta, te pruže nove mogućnosti za zapošljavanje i samo-zapošljavanje mladih. PI projekat je petogodišnji program koji financira USAID a vodi Education Development Center (EDC). Lokalni partneri na provođenju projekta su: BIT Centar Tuzla, Centar za Inovaciju Banja Luka, Ekonomski Fakultet u Sarajevu i INTERA Mostar. Direktne aktivnosti partnera uključuju provedbu dva programa: „Moja Praksa“ – program prakse za mlade (i firme) uključene u ICT sektor. „WorkReadyNow!“ – program praktične obuke za mlade u svrhu razvijanja vještina za pronalazak i zadržavanje radnih mjesta. Donator: USAID

Dijalog za umjetnost i tehnologiju – IT_ART

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje dijaloga i suradnje među mladima iz Hercegovine i Srbije kako bi stvorili platformu za razvoj mladih poduzeća koja bi bila osnovana na kreativnom i inovativnom pristupu izazovima. Projekt izvodi INTERA TP u suradnji s partnerom Kulturni Kod iz Beograda. Spomenuti glavni cilj će biti postignut kroz realizaciju sljedećih ciljeva: poboljšanje vještina mladih IT inženjera i studenta umjetnosti, prijenos iskustava i primjera dobre prakse u kreativnim industrijama od Srbije Hercegovini i jačanje suradnje mladih iz Bosne i Hercegovine s mladima iz Srbije. Glavne aktivnosti: • Obuka „Uvod u digitalnu umjetnost sa Photoshopom“ s ciljem unaprjeđenja znanja mladih umjetnika o kompjuterskim programima namijenjenima za umjetnički izražaj • Obuka „UI/UIX Dizajn – Razvoj mobilnih aplikacija“ za IT inženjere, programere, IT dizajnere i ostale mlade kreativce i umjetnike općenito • Regionalni networking – Izlet za 20 učesnika obuke u New Spark – inkubator za dizajn u Beogradu, organiziran od strane našeg partnera na projektu, Kulturni Kod • Start-up vikend Listopad 2015 – događaj gdje mladi imaju priliku raditi u timu na razvoju poslovne ideje uz pomoć uglednih mentora, tijekom 3 dana iliti 54 sata Donator: UNDP

Kreativna mobilnost za poslove (CREAM Jobs)

Izdvojeni društveni problemi i izazovi u Hercegovini s kojima se INTERA TP želi pozabaviti tijekom ovog projekta su nezaposlenost mladih, potreba za razvojem vještina koje nedostaju na radnom tržištu i nedostatna međuetnička suradnja na ovom području. Ovim projektom, INTERA TP nudi jedno od rješenja za navedene probleme - korištenje kreativnih industrija i poticanje stvaranja multidisciplinarnih timova kako bi doprinijeli razvoju konkurentnog ekonomskog sustava. Glavne aktivnosti: • „Obuka za digitalnog dizajnera“ – trening o raznim alatima digitalnog dizajna za umjetnike • Obuka „UI/UX Dizajn – Razvoj mobilnih aplikacija“ za IT inženjere, programere, IT dizajnere i ostale mlade kreativce i umjetnike općenito • Start-up vikend Travanj 2016 Donator: Ambasada SAD-a u BiH

Startup Akademija

Ovaj projekat će povećati sposobnosti žena i mladih da pokrenu i uspješno vode svoje vlastito poduzeće kroz izvršenje šest „Startup Akademija“, inovativnog modela učenja kroz rad o pretvaranju poduzetničkih ideja u stvarna poduzeća. Centar za Inovaciju će zajedno sa svojim partner organizacijama – BIT Centar iz Tuzle i INTERA Tehnološki Park iz Mostara – provesti dva treninga na ciljnim područjima Banja Luke, Tuzle i Mostara. Glavne aktivnosti: • Star-up Akademija – Sveukupno će se provesti šest krugova Start-up Akademije, dva od strane svakog suradnika na projektu, jedan za žene, a drugi za mlade. Akademija će se sastojati od obuka, mentorstva, dana demonstracija, dodjele subvencija za razvoj i plana za mobilnost. • Razvoj i diseminacija Poslovnog Priručnika. • Konferencija o poduzetništvu i zapošljavanju (u okviru procesa ulaska u EU i Dogovora za Rast i Poslovne Inicijative). Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u BiH

Centar za obuku o CNC tehnologiji za procesiranje metala

Ovaj jednogodišnji projekat je prvi korak prema osnivanju centra za obuku usmjerenog na aplikaciju unutar INTERA Tehnološkog Parka s ciljem popunjavanja praznina između vještina koje nudi formalno obrazovanje i stvarnih potreba privatnog sektora. Takav centar bi imao sveobuhvatnu ulogu u obuci ljudske snage i aplikaciji novih tehnologija u industriji prerade metala i inženjerstvu. Specifični cilj ovog projekta je ponuditi obuku za najtraženije vještine kojih je manjak u sektoru prerade metala u ovoj regiji a koje su povezane sa radom na CNC (Computer Numberic Controlled) mašinama. Obuke će imati kao ciljnu skupinu zaposlene ljude koji spadaju u profil CNC operatera ili CNC programera. Strateška partnerstva već su omogućila INTERA-i strojeve industrijske kvalitete za obuke – dvije industrijske CNC mašine, šest kompjutera opremljenih sa CAM software, dva CNC simulatora i popratni namještaj (stolice, stolovi). Očekivani rezultat projekta je moderni centar za obuku, sa opremom te znanjem i vještinama obučavanja, koji će služiti kao osnova za kontinuiranu obuku i prekvalifikaciju nezaposlenih, mladih inženjera i onih već zaposlenih u sektoru prerade metala. Ovaj projekat nastoji ojačati kapacitet neformalnog obrazovanja, ali i poboljšati uvjete u formalnom obrazovanju kroz aktivnu suradnju sa školama/fakultetima i firmama u pružanju praktične obuke u industriji kao i prakse za učenike. Donator: SDC

Institucionalni razvoj kapaciteta tri inovacijska centra u BiH

Glavni cilj ovog projekta je poboljšati konkurentnost i produktivnost znanstvenog društva i ekonomskog utjecaja BiH kako bi aktivnije sudjelovala u području europskog istraživanja i bila više uključena u međunarodnu znanstvenu suradnju kroz FP7, COST i EUREKA programe. Tri su glavne komponente ovog projekta: Komponenta 1: Jačanje mreže inovatora u BiH, naročito kroz podršku i razvoj aktivnosti tri centra za inovaciju (Banja Luka, Zenica i Mostar), te samim tim jačanje pozicije BiH u Zapadnom Balkanu i Europskim Istraživačkim Prostorima, što bi im omogućilo da se u budućnosti pridruže mrežama EU centrova za poduzetništvo i inovaciju (kao što je Enterprise Europe Network). Komponenta 2: Dodatno ojačati sposobnosti Ministarstva Civilnih Poslova i entitetskih ministarstava kako bi osmislili i proveli mjere podrške sveučilištima, javnim istraživačkim organizacijama i poduzećima da poduzmu istraživačke i inovativne projekte. Komponenta 3: Poduprijeti izvedbu akcijskog plana STI Priručnika za statistiku za BiH kako bi osigurali da BiH bude sposobna pružiti minimalni skup statističkih podataka koji zahtjeva Eurostat/OECD. Ovaj projekat, naročito Komponenta 1, koristi trima centrima za inovaciju (uključujući INTERA-u). Očekivani rezultati ovog komponenta su: • Potpuna funkcionalnost tri centra za inovaciju u skladu s odobrenim strateškim poslovnim planovima i studije za daljnji razvoj i jačanje istih, te ponuda ključnih usluga na regionalnoj ili tematskoj osnovi. Osnivanje najmanje tri „partnera za inovaciju“, na regionalnoj ili tematskoj osnovi, u smislu Triple Helix partnerstva između javnih ustanova za više obrazovanje, istraživačkih ustanova i poslovnog sektora; • Priznatost svakog centra od strane relevantnih dionika kao institucija koja primjenjuje najbolje prakse istraživanja i inovacije u BiH; • Poticanje razvoja inovacijskog poduzetništva; • Osnivanje održivijih kanala za suradnju između europskog i BiH poslovnog sektora na području prijenosa tehnologije i konkretnih poduzetničkih inicijativa; • Povećanje mreža potpore za inovaciju kroz jačanje okvira za podršku razvoja inovativnih poduzetnika i akademskih istraživača (start-up i spin-off), naročito kroz promociju najbolje apliciranih praksa; • Povećanje operacijskih sposobnosti centara za inovaciju u smislu vještine pružanja višeslojnih poslovnih uslugu koje bi služile kontinuiranom poboljšanju (transfera tehnologije) i stvaranju dodane vrijednost (valorizacija rezultata istraživanja); • Povećanje operacijskih sposobnosti centara za inovaciju kroz uvođenje novih sredstava za zaštitu intelektualnog vlasništva kao mehanizma za poticanje razvoja (ustanovljeni uvjeti za lansiranje javnih kampanja s ciljem povećanja svijesti o prednostima primijenjenih rješenja– PatLib); • Razvijene mjere za promociju žena u znanosti;